• مركز آموزشي درماني كودكان
    مركز آموزشي درماني كودكان

  • ملاقات رئیس و مدیر بیمارستان از بیماران بخش همودیالیز
    ملاقات رئیس و مدیر بیمارستان از بیماران بخش همودیالیز به مناسبت روز بیماری خاص

  • نمایشگاه هفته سلامت
    غرفه بیمارستان کودکان در نمایشگاه هفته سلامت

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الکترونیک

بندرعباس-گلشهر شمالي-خيابان داروپخش تلفن: 2-07633666240  فاكس:07633667201 ايميل:koodakan@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved