صفحه اصلی > ریاست > مدیرعامل 

نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالمجید ناظمی

سمت : مدیرعامل مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان بندرعباس

تخصص : متخصص کودکان و مشاور ژنتیک خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی هرمزگان

سوابق مدیریتی :

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان