صفحه اصلي > ریاست > مدیر و معاون اداری مالی 

نام و نام خانوادگی : صغرا محمو دي

سمت : مدیر و معاون اداری مالی

تخصص : کارشناس ارشد مدیریت فناوري اطلاعات پزشكي 

سوابق : مدير بهبود كيفيت بيمارستان كودكان