صفحه اصلي > ریاست > مترون 

نام و نام خانوادگی : زهرا رخت افکن

سمت : مترون 

تخصص : کارشناس پرستاری 

سوابق : سرپرستار بخش اورژانس