سرپرستار بخش :
 
صدیقه  علیرضایی
 
تعداد پرسنل شاغل :
 
12 نفر پرستار 
4 نفر بهیار 
2 نفرکمک بهیار
 
تعداد تخت :
 
27
 
 
فعالیت بخش:
 
مراقبت و ارائه خدمات درمانی به بیماران تشنجی ،نفرولوژی  با سن بالاتر از 28 روز .ارائه آموزش های مراقبتی لازم حین  بستری ، 
 
حین ترخیص توسط پرسنل و نیز ارائه  پمفلتهای آموزشی