صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس تحت نظر 

رئیس بخش :

دکتر فاطمه صفدریان

سرپرستار بخش:

مرضیه شکوهی

تعداد پرسنل شاغل:

 17

تعداد تخت:

9

فعالیت بخش:

بیماران در بدو ورود به این بخش مراجعه میکنند و در مدت زمان 6 ساعت تعیین تکلیف شده و به بخش های بستری منتقل

می شوند. پذیرش تمام بیماران از 29 روز تا 14 سال .