رئیس بخش:دکتر نادری

سرپرستار بخش:خانم عباسپور

تعداد تخت:31

تعداد پرسنل :22

فعالیت بخش:

بخش نوزادان تشکیل شده از یک سالن بزرگ جهت بستری 30 نوزاد

یک اتاق ایزوله ، یک اتاق احیا جهت بیماران بدحال، اتاق تعویض خون

اتاق مادران

اتاق شست و شوی دست و اتاق منشی

کلیه بیماری های مربوط به نوزادان و نوزادانی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند در این بخش بستری می شوند