رئيس بخش:

آقاي دكتر مويدي

سرپرستار بخش:

خانم سکینه فلاحی

تعداد پرسنل شاغل:

 20

تعداد تخت:

6

فعاليت بخش:

 پذيرش بيماران بالاتر از يكماه با مشكلات ريوي حاد