صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > PICU 

رئيس بخش:

آقاي دكتر مويدي

سرپرستار بخش:

بهناز باطبي

تعداد پرسنل شاغل:

 19

تعداد تخت:

6

فعاليت بخش:

 پذيرش بيماران بالاتر از يكماه با مشكلات ريوي حاد