سرپرستار بخش :

شهین ملائی 

تعداد پرسنل شاغل در بخش :

29 نفر پرستار 
یک نفر بهیار 
4نفرکمک بهیار

1نفر منشی

تعداد تخت :

15
فعالیت بخش: 

مراقبت از نوزادانی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند از جمله نوزادان نارس که نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی و تهویه کمکی دارند. 

احیا قلبی وتنفسی نوزادان و تزریق سورفکتانت از دیگر فعالیت های بخش می باشد.