صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > NICU 

سرپرستار بخش :

شهین ملائی 

تعداد پرسنل شاغل در بخش :

17 نفر پرستار 
یک نفر بهیار 
2نفرکمک بهیار

تعداد تخت :

6
فعالیت بخش: 

مراقبت از نوزادانی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند از جمله نوزادان نارس که نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی و تهویه کمکی دارند. 

احیا قلبی وتنفسی نوزادان و تزریق سورفکتانت از دیگر فعالیت های بخش می باشد.