صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > آنکولوژی و هماتولوژی 

رئیس بخش:

دکتر نادری

سرپرستار بخش:

خانم عباسپور

تعداد تخت:

30

تعداد پرسنل :

22

فعالیت بخش:

 

بخش نوزادان تشکیل شده از یک سالن بزرگ جهت بستری 30 نوزاد

یک اتاق ایزوله ، یک اتاق احیا جهت بیماران بدحال، اتاق تعویض خون

اتاق مادران

اتاق شست و شوی دست و اتاق منشی

کلیه بیماری های مربوط به نوزادان و نوزادانی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند در این بخش بستری می شوند