صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > آنکولوژی و هماتولوژی 

رئیس بخش:دکتر مولوی

سرپرستار بخش:خانم کمالی

تعداد تخت:16

تعداد پرسنل:12

فعالیت بخش:

اقدامات مشترک:

1-    سرم تراپی

2-    آنتی بیوتیک تراپی

3-    تزریق فراورده های خونی

4-    نمونه گیری آزمایشات خون، ادرار، مدفوع و سایر ترشحات

5-    تزریق IVIC

 

اقدامات تخصصی:

1-    BMA (نمونه گیری مغز استخوان)

2-    IT (تزریق داروهای شیمیایی در نخاع)

3-    تزریق فاکتورهای انعقادی

4-    لکوفرزیس

5-    پلاسمافرزیس

6-    تعویض خون

7-    مشاهده نمونه های لام و جواب پاتولوژی

8-    ارسال آزمایشات سیتولوژی و فلوسیتو متری

9-    شیمی درمانی