صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > جراحی > بخش ویژه جراحی اطفال و نوزادان 

رئيس بخش: 

دكتر خزدوز

سرپرستار بخش:

فلاحي

تعداد پرسنل شاغل:

13

تعداد تخت:

8

فعاليت بخش:

 بستري بيماران جراحي و اتاق عمل