صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > آزمایشگاه 

مسئول فني:

دكتر معصومه تزوال

سوپروايزر بخش:

الهه عزيزي

تعداد پرسنل شاغل:

15

فعاليت بخش:

انجام آزمايشات ( بانك خون ، بيوشيمي، هماتولوژي، انگل شناسي، ميكروب شناسي، سرولوژي) براي بيماران  بستري و سرپايي