صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی و سونوگرافی 

رئيس بخش:

دكترحسيني كرم پور

سوپروايزر بخش:

هوشنگ رفيعي

تعداد پرسنل شاغل:

7

فعاليت بخش:

تصويربرداري از بيماران بستري و سرپايي