تعداد افراد شاغل :

2 نفر

فعاليت واحد:

·        تنظيم و ارائه رژيم هاي درماني

·        آموزش لازم تغذيه به بيماران

·        نظارت بر تهيه ،طبخ و توزيع غذا

.        رژيم درماني بيماران متابوليك PKU