کاربردهای اسپیرومتری : 

1- ارزیابی اختلال عملکرد ریوی بر اساس تاریخچه و معاینه فیزیکی و بررسی های پاراکلینیک ( CXR – بررسی گازهای شریانی)

2- ارزیابی شدت اختلال در بیماران ریوی

3- بررسی تغییر عملکرد در طی زمان و طی درمانهای انجام شده 

4- ارزیابی اثرات تماسهای شغلی یا محیطی بر روی عملکرد ریه (دودسیگار – گرد و غبارهای معدنی و صنعتی ) 

5- تعیین میزان خطر اعمال جراحی بر روی عملکرد ریه 

6- بررسی میزان اختلال عملکرد ریه و ناتوانی ریه ( توانبخشی– پزشکی قانونی– سربازی و ... ) 

7- ارزیابی وضعیت تنفسی برای جداسازی بیمار از ونتیلاتور 

8- مطالعات اپیدومیولوژیکی 

آمادگیهای لازم : 

آمادگی خاص جهت انجام تستها لازم نیست حدالامکان یکساعت قبل از تست از استعمال دخانیات خودداری کرده و 6 ساعت قبل از تست ورزش های سنگینی انجام نداده باشد .همکاری بیمار حین تست رل مهمی در انجام صحیح تستها دارد.

تخلیه خلط و تمیز کردن راههای تنفسی قبل از تست ، کمک در انجام درست و کامل تست ها میباشد .

اندازه گیری قد و وزن بیمار و داشتن سن بیمار از اطلاعات اولیه برای شروع تست ها میباشد .

منشی واحد:

1-خانم باعثی

2-خانم شکاری

انواع پذیرش:

درون بخشی و سرپایی.