رئیس بخش:

دکتر استقامتی

سرپرستار بخش:

آزیتا قلی زاده

تعداد پرسنل شاغل: 4

نفر

تعداد تخت:

 5

فعالیت بخش:

خدمت رسانی در دو شیقت صبح و عصر به دو دسته بیماران بستری در بخش های بیمارستان (حاد) و بیماران بزرگسال سرپایی(مزمن)از 8 تا 90 سال انجام می شود.