رئیس بخش:

دکتر مولوی

سرپرستار:

خانم فاتح

تعداد پرسنل شاغل:

2 نفر

تعداد تخت:

 5عدد

فعالیت بخش:

شیمی درمانی بیماران بستری و سرپایی