• برگزاری مانور تخلیه اضطراری در بیمارستان کودکان
  ساعت 12/00 ظهر روز پنج شنبه مورخ 95/5/14 یک مانور تخلیه اضطراری در بخش 2 بیمارستان کودکان برگزار شد.

 • برگزاری مانور دورمیزی زلزله در اتاق فرماندهی بحران بیمارستان
  برگزاری مانور دورمیزی زلزله در اتاق فرماندهی بحران بیمارستان با حضور نماینده EOC

 • راه اندازی NICU جدید بیمارستان کودکان
  راه اندازی NICU جدید بیمارستان کودکان

 • بازدید جناب آقای دکتر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان کودکان
  بازدید جناب آقای دکتر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان کودکان

 • مانور اطفاء حریق
  با حضور ریاست، مدیریت و پرسنل بیمارستان مانور اطفاء حریق برگزار گردید.

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الکترونیک

بندرعباس-گلشهر شمالي-خيابان داروپخش تلفن: 2-07633666240  فاكس:07633667201 ايميل:koodakan@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved