صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > معاونت آموزشی > كاركنان واحد آموزش 

كاركنان آموزش :

نام و نام خانوادگي : مريم پاشنگ  سمت :متصدي خدمات آموزشي مدرك تحصيلي : ديپلم 
نام و نام خانوادگي : معصومه مرادي فرد  سمت : متصدي خدمات آموزشي مدرك تحصيلي : كارشناس مدارك پزشكي 

شرح وظايف