صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > بخش عفوني 

رئیس بخش :

دکتر رحمتی

سرپرستار بخش:

آرزو حسنی

تعداد پرسنل شاغل:

12

تعداد تخت:

16

فعالیت بخش:

 در این بخش بیماران عفونی پذیرش شده بستری میشوند.