صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > آسم و آلرژي 

رئیس بخش :

دکتر بذرگری

سرپرستار بخش:

فلاحی

تعداد پرسنل شاغل:

13

تعداد تخت:

8

فعالیت بخش:

بستری بیماران آسم و آلرژی