صفحه اصلی > برنامه پزشکان 

 

 
روزهای هفته ساعت اتاق شماره 1 اتاق شماره 2 اتاق شماره 3 اتاق شماره 4 اتاق شماره 5 اتاق شماره 6 اتاق شماره7
شنبه 9-8 - - - دکتر خطیب زاده - - -
10-9 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - - دکتر مولوی
11-10 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری - - - دکتر مولوی
12-11 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
13-12 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
یک شنبه

 

 

 

9-8 - - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - - -
10-9 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - - دکتر مولوی
11-10 دکتر خوارزمی - - - دکتر بذرگری - دکتر مولوی
12-11 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا دکتربذرگری - -
13-12 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
دو شنبه 9-8 - - - دکتر خطیب زاده - دکتر ناظمی -
10-9 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - دکتر ناظمی دکتر مولوی
11-10 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری - - - دکتر مولوی
12-11 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا دکتر بذرگری دکتر مویدی -
13-12 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا دکتر بذرگری دکتر مویدی -
سه شنبه 9-8 - - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - - -
10-9 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - دکتر رجایی دکتر مولوی
11-10 دکتر خوارزمی - - - - دکتر رجایی دکتر مولوی
12-11 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
13-12 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
چهارشنبه 9-8 - - - دکتر خطیب زاده - - -
10-9 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - - دکتر مولوی
11-10 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری - - - دکتر مولوی
12-11 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
13-12 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا - - -
پنج شنبه 9-8 - - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - - گفتاردرمان
10-9 دکتر خوارزمی - دکتر ذاکری دکتر خطیب زاده - دکتر بهبودی گفتاردرمان
11-10 دکتر خوارزمی - - - دکتر بذرگری دکتر بهبودی -
12-11 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا دکتر بذرگری - -
13-12 دکتر خوارزمی - - دکتر شکیبا دکتر بذرگری - دکترخزدوز

برنامه عصر

 

 

 

 
روزهای هفته ساعت اتاق شماره 1 اتاق شماره 2 اتاق شماره 3 اتاق شماره 4 اتاق شماره 5 اتاق شماره 6 اتاق شماره7
شنبه 15-14 - - - - - - -
16-15 - - - - - دکتر دیوبند -
17-16 - دکتر سعادت - دکتر گودرزی - دکتر دیوبند -
18-17 - دکتر سعادت دکتر ذاکری دکتر گودرزی دکتر بذرگری دکتر دیوبند گفتاردرمان
19-18 - دکتر سعادت دکتر ذاکری دکتر گودرزی دکتر بذرگری دکتر دیوبند گفتاردرمان
20-19 - دکتر سعادت - - دکتر بذرگری - -
یک شنبه

 

 

 

15-14 - - - - - - -
16-15 - - - - - دکتر دیوبند -
17-16 - دکتر سعادت - دکتر گودرزی - دکتر دیوبند -
18-17 - دکتر سعادت مشاوره ژنتیک دکتر گودرزی دکتر بذرگری دکتر دیوبند -
19-18 - دکتر سعادت مشاوره ژنتیک دکتر گودرزی دکتر بذرگری دکتر دیوبند -
20-19 - دکتر سعادت مشاوره ژنتیک - دکتر بذرگری - -
دو شنبه 15-14 - - - - - - -
16-15 - - - - - دکتر دیوبند -
17-16 - دکتر سعادت - - - دکتر دیوبند -
18-17 - دکتر سعادت دکتر ذاکری - دکتر بذرگری دکتر دیوبند گفتاردرمان
19-18 - دکتر سعادت دکتر ذاکری - دکتر بذرگری دکتر دیوبند گفتاردرمان
20-19 - دکتر سعادت - - دکتر بذرگری - -
سه شنبه 15-14 - - - - - - -
16-15 - - - - - دکتر دیوبند -
17-16 - دکتر سعادت - دکتر گودرزی - دکتر دیوبند -
18-17 - دکتر سعادت مشاوره ژنتیک دکتر گودرزی دکتر بذرگری دکتر دیوبند مشاور تغذیه
19-18 - دکتر سعادت مشاوره ژنتیک دکتر گودرزی دکتر بذرگری دکتر دیوبند مشاور تغذیه
20-19 - دکتر سعادت مشاوره ژنتیک - دکتر بذرگری - مشاور تغذیه
چهارشنبه 15-14 - - - - - - -
16-15 - - - - - دکتر دیوبند -
17-16 - دکتر سعادت - - - دکتر دیوبند -
18-17 - دکتر سعادت دکتر ذاکری - - دکتر دیوبند -
19-18 - دکتر سعادت دکتر ذاکری - - دکتر دیوبند -
20-19 - دکتر سعادت - - - - -